Om foreningen

Politiets Interesse– og Assistanceforening, Esbjerg eller blot P.I.A.E. er en forening, hvis formål er at varetage medlemmernes behov for auto assistance i Danmark. Dvs. at foreningen dækker dine udgifter til autotransport / autohjælp, hvis din bil bryder ned eller lignende. Dækningen er fuldt ud på højde med det du får ved et traditionelt abonnement på autohjælp hos f.eks. Falck eller Dansk Autohjælp. Til gengæld er det meget billigere.


 

Ved behov for assistance kontakt:

 

 

Biler med kasko forsikret i Popermo

Dansk Autohjælp

78 79 14 48

 


Øvrige assistancer

Falck

70 10 20 30 (oplys foreningens abbonements nummer)


Ligeledes råder foreningen over forskelligt udlånsmateriel, som medlemmerne kan benytte helt gratis. Se udlånsmateriel på siden "Udlån". Via linket til de enkelte ting finder du kalender samt bookinginfo.

 


Som medlem kan optages alle ansatte ved Politi, Arrest og Domstol i Syd– og Sønderjyllands Politikreds, samt pensioneret personale fra disse steder.

 


Medlemskab koster kun 300 kr. om året - og så er alle husstandens køretøjer endda dækket. Det er uhørt billigt.


 

Medlemmer, der ikke har behov for assistance men ønsker at gøre brug af udlånsmateriel eller blot støtte foreningen, kan være medlem for 100 kr. pr. år.


 

For at blive medlem skal du skrive til pia@assistanceforening.com, og oplyse navn, adresse, fødselsdato, tjenestested og forsikringsselskab.


 

Læs foreningens vedtægter og assistancebetingelser herunder:
Vedtægter

 

Love for Politiets Interesse- og Assistanceforening, Esbjerg

 

 


§ 1: NAVN

Stk. 1: Foreningens navn er: POLITIETS INTERESSE- OG ASSISTANCEFORENING, ESBJERG (forkortet P.I.A.E.) - stiftet den 22. maj 1975.

 


§ 2: FORMÅL

Stk. 1: Foreningens formål er i en solidarisk enhed at varetage medlemmernes behov for assistance i Danmark jævnfør de til enhver tid gældende assistancebetingelser.

Stk. 2: Andre opgaver kan omfattes af foreningens virke, såfremt det vedtages på generalforsamlingen.

 


§ 3: MEDLEMMER

Stk. 1: I foreningen kan optages alle ansatte ved politi, arrest og domhus i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Stk. 2: Pensioneret personale fra de i stk. 1 nævnte steder og efterlevende ægtefæller/samlevere har samme ret til medlemskab som ansat personale.

Stk. 3: Efterlevende ægtefæller/samleveres rettigheder vedrørende medlemskab kan ved en generalforsamlingsbeslutning ophæves, når de pågældende ikke længere kan betragtes at have en vis tilknytning til de i stk. 1 nævnte arbejdssteder.

Stk. 4: Andre personer kan kun blive medlemmer efter generalforsamlingsbeslutning.

 


§ 4: INDMELDELSE

Stk. 1: Indmeldelse skal ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem (kassereren) og kan ske til enhver tid.

Stk. 2: Der skal oplyses navn, stilling, cpr.nr., bopæl og tlf. nr.

Stk. 3: Hvis der ønskes dækning for motorkøretøj/-er eller et andet registreringspligtigt køretøj/-er skal der oplyses reg. nr.

Stk. 4: Det er en forudsætning for dækning i relation til stk. 3, at medlemmet eller dets ægtefælle/samlever i Centralregistret for Motorkøretøjer står anført som ejer/bruger af køretøjet og at dette hovedsaligt anvendes til privat brug. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

Stk. 5: Adresseskift eller andre ændringer af betydning meddeles straks til foreningens bestyrelse (kassereren).


 

§ 5: UDMELDELSE

Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen (kassereren) med mindst 3 måneders varsel før kontingentperiodens udløb (31. maj).

Stk. 2: Udmeldelse ved forflyttelse sker automatisk, idet dog medlemskabet fortsætter til kontingentperiodens udløb. Fortsat medlemskab kan dog bevilliges ved ansøgning til bestyrelsen.

Stk. 3: Hvis medlemmer i forbindelse med - eller efter pensionering - flytter uden for Syd- og Sønderjyllands Politikreds, kan de ikke bevare medlemskabet udover førstkommende 31. maj. Fortsat medlemskab kan dog bevilliges ved ansøgning til bestyrelsen.

Stk. 4: Udmeldelse ved død sker automatisk.

Stk. 5: Efter udmeldelse uden påviselig grund kan medlemskab kun opnås ved, at pågældende starter på samme betingelser som et helt nyt medlem.

 

§ 6: HVILENDE MEDLEM

Stk. 1: Bestyrelsen kan træffe beslutning om forskellige typer af medlemsskab og kontingent for disse. Tvivlsspørgsmål kan rejses ved den ordinære generalforsamling der har den endelige beslutning.


§ 7: EKSKLUSION

Stk. 1: Eksklusion kan finde sted, såfremt medlemskabet er misbrugt, eller andre graverende forhold har gjort sig gældende. Afgørelsen om eksklusion træffes af en generalforsamling.

Stk. 2: Ekskluderede medlemmer kan efter ansøgning på ny optages, såfremt en generalforsamling ved stemmeflerhed går ind for dette, men det er en forudsætning, at der betales kontingent med tilbagevirkende kraft efter generalforsamlingsbeslutning.

 


§ 8: ANDET

Stk. 1: Udmeldte, afdøde eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§ 9: ØKONOMI

Stk. 1: Foreningens grundkapital opnås ved medlemmernes forskudsvise indbetaling af kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Nye medlemmer betaler "startkontingent" i en 3-årig periode. Denne kontingent er højere end kontingenten for de følgende år.

Stk. 3: Såfremt fornøden kapital ikke er tilstede til dækning af et års underskud, hæfter medlemmerne for dette, der fordeles ligeligt på samtlige medlemmer i forhold til deres dækningsgrad ved seneste kontingentindbetaling.

 


§ 10: KONTINGENTPERIODE

Stk. 1: Den årlige kontingentperiode går fra 1. juni til 31. maj.

 

§ 11: BETALING AF KONTINGENT

Stk. 1: Kassereren sørger for opkrævning af kontingent, hvilket kan ske pr. postgiro.

Stk. 2: Kontingentet skal indbetales senest den 1. juni. Såfremt det ikke er indbetalt da, har medlemmet intet krav på økonomisk dækning af sine eventuelle udgifter. Krav kan først gøres gældende igen fra indbetalingsdatoen.

Stk. 3: Hvis kontingentet ikke betales efter 2 rykkere, udelukkes medlemmet med henblik på eksklusion ved næste generalforsamling.

Stk. 4: Betalingsmeddelelse udsendes senest 14 dage inden betalingsfristen. 1. rykker udsendes tidligst 7 dage efter betalingsfristen. 2. rykker udsendes tidligst 14 dage efter betalingsfristen.

Stk. 5: Bestyrelsen kan beslutte at der opkræves gebyr for udsendelse af girokort. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6: Bestyrelsen kan beslutte at der opkræves gebyr for udsendelse af rykker. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 


§ 12: NYE MEDLEMMER

Stk. 1: Nye medlemmer, der kommer til i kontingentperioden, betaler fuld kontingent.

 

§ 13: EGENKAPITALEN

Stk. 1: Den kontante beholdning må ikke overstige, hvad der er nødvendig for foreningens forsvarlige drift.

Stk. 2: Øvrig kapital anbringes i bank/sparekasse/postgiro eller sprogforbund.

Stk. 3: Overskydende kapital anbringes i statspapirer. Anden anbringelse skal godkendes af en generalforsamling.

 

§ 14: REGNSKABSÅRET

Stk. 1: Regnskabet er kalenderåret. Revideret regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 15: GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette og fremsætter en dagsorden.

Stk. 3: Enhver generalforsamling skal senest 14 dage forinden bekendtgøres ved opslag på de tjenestesteder, hvor medlemmerne er tjenestegørende, samt ved skriftlig meddelelse til pensionister og efterlevende ægtefæller/samlevere. Den skriftlige meddelelse til pensionister og efterlevende ægtefæller/samlevere kan erstattes af opslag på foreningens hjemmeside, www.assistanceforening.com og/eller medlemmernes email.

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Senere indkomne forslag kan dog med forsamlingens billigelse behandles.

Stk. 5: Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed uanset det fremmødte antal medlemmer. Dog kræves der 2/3 flertal ved lovændringer og ændringer af assistancebetingelserne.

Stk. 6: Afstemninger foregår mundtligt, men skal ske skriftligt, hvis 1/3 af de fremmødte begærer dette.

Stk. 7: Der kan max. mødes med 2 fuldmagter.

 

§ 16: BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Stk. 2: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3: Valgene gælder for 2 år, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år - de øvrige i lige år.

Stk. 4: Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen i et antal af 2.

Stk. 5: Der vælges 2 revisorer og 2 suppleanter for disse. Valgene gælder for 1 år og de valgte kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 17: STEMMELIGHED

I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

 

§ 18: URAFSTEMNING

Stk. 1: Urafstemning kræver en forudgående vedtagelse herom på generalforsamling.

Stk. 2: Et forslag sendt til urafstemning er vedtaget, når over halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Undtagelsen herfra fremgår af § 19.


 

§ 19: OPHÆVELSE

Stk. 1: Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamling og efterfølgende urafstemning ved hvilken mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen.

Stk. 2: Ved foreningens ophævelse tilfalder dens midler medlemmernes faglige lokalforeninger i forhold til antal medlemmer i P.I.A.E.

 

Lovene blev vedtaget på den stiftende generalforsamling på Esbjerg politigård, den 22. maj 1975. Lovene blev revideret ved ordinær generalforsamling den 26. februar 1987, 22. februar 1995, 23. februar 2006, 22. februar 2007, 18. marts 2008, 26. februar 2009, 22. februar 2012 og senest den 27. februar 2013.

 

Assistancebetingelser ændret den: 10. februar 2005 og senest den 22. februar 2007Assistancebetingelser

 

Assistancebetingelser for p.i.a.e gældende fra den 22. februar 2007

 

I henhold til § 2 i foreningens love fastsættes følgende regler for assistanceydelser:

 

Idet der henvises til vedtægtens § 4 stk. 4, præciseres, at der kun ydes dækning for registreret motorkøretøj, max. 3500 kg. totalvægt samt stor knallert, der ejes af medlemmet, dennes ægtefælle/samlever, disses hjemmeboende børn eller undtagelsesvist af andre, der i det konkrete tilfælde er anvendt til ikke erhvervsmæssig kørsel, ligesom der ydes dækning for tilkoblet registreret campingvogn eller påhængsvogn, der anvendes i forbindelse med et sådant køretøj og sådan kørsel.

Hvor udgifterne ikke er omfattet af tegnet forsikring eller dækkes på anden måde, ydes der dækning til autotransport ved skade efter færdselsuheld, ved skade efter tyveri/hærværk eller ved nedbrud, der forhindrer fortsat kørsel ved køretøjets egen hjælp. Dækning ydes endvidere for assistance til starthjælp og til autotransport, hvis køretøjets fører på grund af tilskadekomst eller sygdom er ude af stand til at føre køretøjet. Der ydes dækning for højst 2 gange starthjælp pr. kalenderår.

Assistancen ydes i form af udgifter for transport af køretøjet til bopælen, eller til nærmeste sædvanlige reparatør.

 


Patientbefordring

I det omfang medlemmet eller ægtefællen/samleveren eller hjemmeboende børn pga. sygdom ikke kan transporteres eller transportere sig selv, kan der, hvor sådanne udgifter ikke på anden måde måtte være dækket, ydes dækning for udgifter til befordring mellem opholdssted og sygehus i forbindelse med indlæggelse eller udskrivning.

 


Generelt

Efter konkret vurdering kan bestyrelsen afvise eller godtage at dække udgifter til assistanceydelser, der efter bestyrelsens vurdering kan betragtes som grænsetilfælde i henhold til ovenfor anførte.

Sådanne afslag skal, efter skriftlig anmodning fra vedkommende medlem, indbringes til endelig afgørelse på næstfølgende generalforsamling, hvor også godtagne grænsetilfælde skal nævnes, men kun til orientering.